7. marta 2021.
Radio televizija Pančevo
Alibunar Južni Banat

Održana 22. sednica SO Alibunar

U Alibunaru je održana 22. sednica SO Alibunar, kojoj je prisustvovalo 13 odbornika. Sednicom je predsedavao predsednik SO Alibunar Siniša Gavrančić.

Usvojena su sledeća akta:

1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta – Opština Alibunar 2009. godine donela posebnu odluku kojoj je građevinsko zemljište u javnoj svojini Opštine Alibunar dato na višegodišnje korišćenje preduzeću ”Šako Barac” iz Vladimirovca. Na osnovu te odluke zaključen je odgovarajući ugovor i tim ugovorom utvrđene su određene obaveze investitora koje je on o datim rokovima morao da ispuni. Međutim, investitor nije postupio po odredbama ugovora, a na samom kraju prošle godine to preduzeće je prestalo da postoji. Kako bi se moglo zemljište ponovo staviti u promet, odnosno koristiti na način koji odgovara njegovoj prirodi, potrebno je prvo prethodnu odluku o davanju u zakup staviti van snage. Kada odluka bude stavljena van snage, pred nadležnim sudom će se pokrenuti postupak za poništenje ugovora;

2. Odluka o davanju u zakup gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Alibunar – usvojen je predlog da se zemljište u javnoj svojini Opštine Alibunar, na parceli top.br. 821/8 u k.o. Banatski Karlovac da u zakup zainteresovanim investitorima, a na osnovu prethodno sprovedenog postupka i u skladu sa zakonom. Zemljište se nalazi u industrijskoj zoni u Banatskom Karlovcu, a zemljište se daje u zakup na 50 godina. Investitor će biti u obavezi da ispuni određene obaveze, koje će preciznije biti predviđene ugovorom. Inače, predmetna parcela se nalazi u građevinskom reonu naselja Banatski Karlovac, u bloku 6, zona radne namene i kompleksi, u skladu sa Planom detaljne regulacije naselja Banatski Karlovac;

3. Odluka o prihvatanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanje sa gradovima i opštinama u slivu Gornji Dunav – leve pritoke – Banatski vodotoci – udružilo se 14 opština i 4 grada sa područja Banata u cilju zajedničke odbrane od poplava i drugih elementarnih nepogoda, tačnije zajedničkih preventivnih delatnosti i eventualne sanacije štete;

4. Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti – odluka je inicirana zahtevom investitora ”Windvision Windfarm”, a kojim se traži ustanovljavanje prava stvarne službenosti za izgradnju privremene radne platforme, koja će se koristiti tokom izgradnje kompleksa ”Vetroelektrane Alibunar 2”, za izgradnju i postavljanje vetrogeneratora, prateće opreme i infrastrukture, tehnoloških uređaja, podzemnih kablova i drugih odgovarajući objekata, izgradnje prilaznih puteva i puteva za prolaz, prelet elisa i svih drugih radnji neophodnih u postupku izgradnje, puštanja u rad i korišćenje vetrogeneratora, investitoru kompleksa ”Vetroelektrane Alibunar 2” – ”Windvision Windfarm B” d.o.o. Alibunar, na parceli top.br. 11104, potes ili ulica Kod druma Padina, zemljište pod zgradom-objektom, nekategorisani put, površine 16a 58m³ u KO Vladimirovac. Radi se o postavljanju privremene platforme za postavljanje vetrogeneratora, što znači da će po završenom poslu investitor biti u obavezi da zemljište vrati u prvobitno stanje;

5. Odluka o utvrđivanju minimalnog iznosa naknade na ime troškova investicionog i tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada i naknade za rad prinudnog upravnia u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Alibunar – ovom odlukom utvrđuju se minimalni iznosi koje su vlasnici posebnih delova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada dužni izdvajati na ime tekućeg, kao i investicionog održavanja zgrada koje se nalaze na teritoriji opštine Alibunar, kao i utvrđivanje naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrada u slučaju postavljanja prinudnog profesionalnog upravnika od strane lokalne samouprave, kao vid prinudne mere. Predložena odluka u potpunosti je saglasna sa odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada i Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa koje određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade;

6. Odluka o načinu i postupku izbora i imenovanja direktora preduzeća čiji je osnivač opština Alibunar – odluka je doneta zbog potrebe usaglašavanja opštinskih propisa sa zakonom, tačnije novim Zakonom o javnim preduzećima, kojim su utvrđene određene izmene u ovoj oblasti, pre svega vezano za pravila procedure i sastav nadležnih komisija;

7. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove ”Poletarac” Alibunar – nedavno je izmenjen Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, zbog čega je potrebno da obrazovne ustanove izmene svoje statute u ostavljenom roku od 6 meseci. Zakonom su predviđene brojne izmene, koje su morale biti unete u tekst statuta, a koje se odnose na: stručne aktive, nadležnosti direktora ustanove,nadležnosti Opštinske uprave prema ustanovi, postupka zasnivanja radnog odnosa u ustanovi i nadležnosti za odlučivanje o izboru kandidata i postupanja po žalbi i dr. Recimo, po novom zakonskom rešenju, postupak izbora kandidata za zasnivanje radnog odnosa u ustanovi sprovodi konkursna komisija, a ne više direktor, kao ranije. Sa druge strane, u slučaju zasnivanja radnog odnosa, sada je direktor drugostepeni organ, koji rešava po žalbi;

8. Usvojen je Izveštaj o realizaciji poslova i zadataka Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Alibunar u 2017. godini i donet Program rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Alibunar za 2018. godinu;

9. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća ”Univerzal” Alibunar – do izbora novog direktora u postupku po konkursu, a najduže godinu dana, funkciju vršioca dužnosti direktora JKP ”Univerzal” Alibunar obavljaće dosadašnji direktor Vlasto Marić;

10. Doneti su Rešenje o prestanku funkcije predsednika Upravnog odbora Doma zdravlja ”Alibunar” Alibunar i Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Doma zdravlja ”Alibunar” Alibunar – Slobodan Vujović je podneo ostavku na funkciju predsednika Upravnog odbora Doma zdravlja ”Alibunar” iz Alibunara, a na intervenciju Agencije za borbu protiv korupcije, zbog toga što nisu ispoštovana određena pravila procedure i rokovi za obaveštavanje Agencije o imenovanju na funkciju, zbog čega je bilo potrebno da funkcioner bude razrešen. Kako se radi o propustu formalne, a ne suštinske prirode, prihvaćen je predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose SO Alibunar da se Slobodan Vujović ponovo imenuje na istu funkciju, te da se ovog puta ispune sve obaveze formalne prirode;

11. Odluka o poveravanju vršenja dela poslova Javnom komunalnom preduzeću ”Univerzal” Alibunar – Opštinsko veće utvrdilo je predlog odluke, po kome se deo poslova, koje je do sada obavljalo JP ”Inženjering opštine Alibunar” sada poveravaju JKP ”Univerzal”. Naime, nakon donošenja odluke o statusnoj promeni pripajanje, započet je proces pripajanja JP ”Inženjering opštine Alibunar” za JKP ”Univerzal”, zbog čega je potrebno da društvo sticalac preuzme sve poslove društva davaoca. Ovom odlukom prenose se sledeći poslovi: 1) upravljanje javnim parkiralištima; 2) obezbeđenje javnog osvetljenja; 3) održavanje ulica i puteva i 4) drugi poslovi povereni posebnom odlukom Opštinskog veća ili predsednika Opštine. Poverni poslovi poveravaju se iz razloga hitnosti i nesmetanog obavljanja delatnosti, do okončanja postupka statusne promene;

12. Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Alibunar za 2018. godinu – na osnovu Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu loklane samouprave za 2017. godinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017 i 14/2018), utvrđen je maksimalni broj zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Alibunar za 2018. godinu. Ukupan broj planiranih zaposlenih ostao je na istom nivou kao i prošle godine, tj. 207. Razlika se ogleda u smanjenju ukupno planiranih zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Alibunar sa 74 na 72, dok se broj zaposlenih u JKP ”Univerzal” Alibunar povećava sa 53 na 55. Ovde se ne radi o novom zapošljavanju, već o preuzimanju zaposlenih iz JP ”Inženjering opštine Alibunar”, koje se gasi u postupku statusne promene pripajanje sa JKP ”Univerzal” Alibunar.

Related posts

Koncert i izložba za doček Mandaline

Nikoleta Dragaš

Istinom protiv mržnje SzS prema Srbima

Mica Milakov

Ministar Nedimović obilazi Alibunar

Mica Milakov

Ostavite komentar

Ovaj sajt koristi kolačiće da bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Za detalje pogledajte uslove korišćenja. Prihvatam Više informacija