Gradsko veće pred zasedanje lokalnog parlamenta

PANČEVO, 18. maj 2017. (TV Pančevo) – Gradsko veće, usvojilo je i uputilo Skupštini na usvajanje izmenjenu Odluku o postavljanju montažnih garaža. Izmenama se omogućava građanima koji su propustili da u ostavljenom roku zaključe ugovor o korišćenju to ipak mogu da urade. Novom odlukom rok je produžen za još 60 dana i u tom roku bi svi koji su zainteresovani mogu da podnesu zahtev. Na inicijativu Direkcije, usvojen je i predlog da se izmeni odluka o postavljanju manjih montažnih objekata. Po tim izmenama biće omogućeno da Higijena postavi montažne javne toalete u gradu.

Izmenama Odluke o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža, omogućeno je da veći broj građana podnese zahteve za potpisivanje ugovora. Veliki broj zainteresovanih građana zbog ne informisanosti je propustio rok od 150 dana da to uradi , kaže Milan Balčin iz Direkcije za izgradnju i uređenje grada Pančeva. Rok je produžen za još 60 dana.

- Interesovanje je veliko. postoji, ali zobg neinformisanosti, građani su propustili rok za podnošenje zahteva. Drugom izmenom je predloženo da se proširi krug lica, pored zakonskih naslednika, a to su davaoci izdržavanja i poklonoprimci, da mogu pod uslovima predviđenim Odlukom, podnositi zahteve – rekao je Milan Balčin JP „Direkcija“.

Gradsko veće je usvojilo i uputilo Skupštini na usvajanje i novu odluka o postavljanju manjih montažnih objkata. Nova odluka omogućava postavljanje javnih toaleta na gradskim površinama, kaže Jasminka Pavlović iz Sekretarijata za stambeno komunalnu delatnost.

- JP “Direkcija”, dostavilo je dopis, da se uradi dopuna Odluke o montažnim objektima. Ovde su tačno propisani uslovi pod kojima može da se podnese zahtev za izdavanje odobrenja. Zahtev mogu da podnesu samo pravna lica, ili preduzetnici, kojima je povereno održavanje javnih toaleta, kao komunalnih objekata – objasnila je Jasminka Pavlović, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove.

Usvojen je i izveštaj o aktivnostima zaštitnika građana u Pančevu. Tokom 2016. godine, za pomoć se obratilo 1330 građana, kazala je na sednici Gradskog veća, Jelena Stojković Sokolović, zaštitnica građana u Pančevu. U skladu sa svojim nadležnostima sprovedeno je 150 postupaka. Građani su se žalili na račune koje su dobijali od Grejanja i Vodovoda, dok je 70 pritužbi na rad organa grada Pančeva.

- Najviše pritužbi odnosilo se na Sekretarijat za inspekcijske poslove. Sa njima imamo izuzetni saradnju, i otklanjamo povrede koje su učinjene, već tokom postupka. Pritužbi je bilo na buku i vibracije, znači, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, sa kojima takođe imamo dobru saradnju. Na Agenciju za saobraćaj za postavljanje saobraćajnih znakova ina Sekretarijat za urbanizam, gde su se pritužbe odnosile na predugo trajanje postupka ozakonjenja. Vidim da je sada to odmakolo i da se radi prilično efikasno – istakla je Jelena Stojković Sokolović zaštitnica građana.

Usvojen je i izmenjeni cenovnik usluga JKP „Zelenilo“. Cene usluga Zelenila, na Zelenoj pijaci i u radnoj jedinici groblja biće uvećane samo za procenat inflacije, kaže Jelena Batinić. Usvojeni su i Skupštini grada upućeni na raspravu i usvajanje i finasijski izveštaji i izveštaji o radu gradskih ustanova kulture, kao i svih seoskih Domova kulture.