Ostaci praistorijske civilizacije u Muzeju

PANČEVO, 18. decembar 2017. (TV Pančevo) - U gradskom muzeju održana je prezentacija i predstavljen katalog „Prethodna sondažna arheološka iskopavanja“ na prostoru budućih objekata Rafinerije nafte Pančevo 2010. i 2012. godine. Autorke Maja Živković i Jasna Vujović bile su rukovodioci radova na ovim iskopavanjima.

Na prostoru budućih objekata u blokovima 21 i 22 Rafinerije nafte Pančevo 2010. godine vršena su zaštitna arheološka iskopavanja, a na trasi pristupnog puta 2012. godine. Na tom prostoru pronađeni su ostaci praistorijske civilizacije iz poznog bronzanog doba. Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu organizovao je prezentaciju kataloga u Narodnom muzeju o ovim iskopavanjima.

Rukovodilac radova iskopavanja 2010. godine bila je Maja Živković, arheolog-konzervator Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a 2012. rukovodilac je bila Jasna Jovanov, takođe arheolog-konzervator Zavoda. One su autorke kataloga „Prethodna sondažna arheološka iskopavanja“.

Nađeni fragmenti su bili konzervirani, rekonstruisani i izloženi prilikom prezentacije. Najveći deo iskopanih stvari potiče iz praistorije, tačnije iz perioda poznog bronzanog doba.