Baner

Nabavka usluge elektronske komunikacije za RTV Pančevo

Na osnovu članova 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12), upućujemo

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
NARUČILAC: JRP RTV PANČEVO
ADRESA NARUČIOCA: 26000 Pančevo, N.Đurkovića br.1
INTERNET STRANICA: www.rtvpancevo.rs
VRSTA NARUČIOCA: JAVNO PREDUZEĆE
VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Postupak javne nabavke male vrednosti
VRSTA PREDMETA: Usluge
OPIS PREDMETA NABAVKE
Nabavka usluga elektronske komunikacie: usluga mobilne telefonije, usluga fiksne telefonije i interneta za potrebe JRDP RTV Pančevo

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE
Telefonske usluge i usluge prenosa podataka 64210000

 

KRITERIJUM, ELEMENTI KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA
Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „ekonomski najprihvatljivija ponuda“. U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom, Naručilac će izabrati ekonomski najisplativiju ponudu.

NAČIN PREUZIMANJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sledeći način:
- u prostorijama JRDP RTV “ Pančevo, ul. N.Đurkovića br. 1, radnim danima od 08:00 do 15:00 časova
- sa Portala javnih nabavki - portal.ujn.gov.rs
- sa internet stranice Naručioca - www.rtvpancevo.rs

NAČIN PODNOŠENJA PONUDE I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE
Ponuda se podnosi neposredno ili putem pošte, na adresu - JRDP RTV Pančevo, 26000 Pančevo, N.Đurkovića br. 1.
Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti, na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sugurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom „PONUDA za JN Br.U1/14 -NE OTVARATI“. Na poleđini koverte upisuju se naziv i adresa ponuđača, broj telefona, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt. Naručilac će, po prijemu ponude, naznačiti datum i sat njenog prijema. Rok za podnošenje ponuda je 10.6..2014. godine do 13:00 časova. Ponuda koja je podneta po proteku navedenog roka, smatraće se neblagovremenom i Naručilac će takvu ponudu vratiti ponuđaču neotvorenu, sa naznakom da je podneta neblagovremeno. U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način koji je određen za podnošenje ponude. Po proteku roka za podnošenje ponuda, ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA
Otvaranje ponuda obaviće se dana 10.6.2014. godine u 13:30 časova, u prostorijama JRP RTV Pančevo, 26000 Pančevo, N.Đurkovića br. 1.

USLOVI POD KOJIMA PREDSTAVNICI PONUĐAČA MOGU UČESTVOVATI U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku mogu uzeti samo predstavnici ponuđača koji pre početka otvaranja ponuda Komisiji Naručioca uruče overena i potpisana pismena ovlašćenja (punomoćja).

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

LICE ZA KONTAKT
Masl Jelena , sekretar preduzeća tel.br. 013/351-353.

KOMISIJA
Cjetko Petrović, dipl. pravnik, član 
Dragan Damnjanović, stručno lice, član 
Igor Kostić, stručno lice, član

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

PITANJA I ODGOVORI - Telenor

ODLUKA O DODELI UGOVORA