Baner

Nabavka goriva za potrebe RTV Pančevo

Na osnovu članova 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS" br. 124/12), upućujemo

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

NARUČILAC: JRDP RTV PANČEVO

ADRESA NARUČIOCA: 26000 Pančevo, N.Đurkovića br.1

INTERNET STRANICA: rtvpancevo.rs

VRSTA NARUČIOCA: Javno preduzeće

VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Postupak javne nabavke male vrednosti

VRSTA PREDMETA: Dobra

OPIS PREDMETA NABAVKE: Nabavka goriva za potrebe JRDP RTV Pančevo

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE: 09100000– gorivo


KRITERIJUM, ELEMENTI KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „najniža ponuđena cena".
U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom, Naručilac će izabrati ponudu u kojoj je ponuđen duži rok važenja ponude.

 

NAČIN PREUZIMANJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sledeći način:

  • u prostorijama JRDP RTV " Pančevo, ul. N.Đurkovića br. 1, radnim danima od08:00 do 15:00 časova
  • sa Portala javnih nabavki - portal.ujn.gov.rs
  • sa internet stranice Naručioca - rtvpancevo.rs

 

NAČIN PODNOŠENJA PONUDE I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE

Ponuda se podnosi neposredno ili putem pošte, na adresu - JRDP RTV Pančevo, 26000 Pančevo, N.Đurkovića br. 1.

Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti, na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sugurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom „PONUDA za JN Br.01/14 -NE OTVARATI"

Na poleđini koverte upisuju se naziv i adresa ponuđača, broj telefona, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

Naručilac će, po prijemu ponude, naznačiti datum i sat njenog prijema.

Rok za podnošenje ponuda je 03.04.2014. godine do 13:00 časova.

Ponuda koja je podneta po proteku navedenog roka, smatraće se neblagovremenom i Naručilac će takvu ponudu vratiti ponuđaču neotvorenu, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način koji je određen za podnošenje ponude.

Po proteku roka za podnošenje ponuda, ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

 

MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda obaviće se dana 03.04.2014. godine u 13:30 časova, u prostorijama JRDP RTV Pančevo, 26000 Pančevo, N.Đurkovića br. 1.

 

USLOVI POD KOJIMA PREDSTAVNICI PONUĐAČA MOGU UČESTVOVATI U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda je javno i mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku mogu uzeti samo predstavnici ponuđača koji pre početka otvaranja ponuda Komisiji
Naručioca uruče overena i potpisana pismena ovlašćenja (punomoćja).

 

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

 

LICE ZA KONTAKT

Masl Jelena , sekretar preduzeća tel.br. 013/351-353.

 

KOMISIJA

Cjetko Petrović dipl.pravnik, član
Dragan Damnjanović, stručno lice, član
Igor Kostić , stručno lice, član

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA